Prekių pirkimo - pardavimo nuostatos

Prekių pirkimo - pardavimo internetiniame prekybos centre „www.vejobroliai.lt" taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo - pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės"), jas akceptavus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su taisyklėmis ir su jomis sutinku"), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu - pardavimu internetiniame prekybos centre susijusios nuostatos.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus prisiregistravęs Pirkėjas bus informuojamas prisijungimo „www.vejobroliai.lt" puslapyje metu ir, norėdamas apsipirkti šiame internetiniame prekybos centre, privalės iš naujo akceptuoti modifikuotas Taisykles.

1.3.Internetinio prekybos centro prekyba vykdoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

1.4.Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę:

1.4.1.veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.4.2.nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.4.3.juridiniai asmenys

1.4.4.visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1.Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregisruojama internetiniame prekybos centre „www.vejobroliai.lt", taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika, kurios sąlygos detalizuojamos tinklapyje esančiose „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos". Pirkėjas, norėdamas prisiregistruoti internetiniame prekybos centre, privalo akceptuoti „Taisykles dėl asmens duomenų apsaugos".

3. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo momentas

3.1.Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Apmokėti".

3.2.Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo - pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma internetinio prekybos centro duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės

4.1.Pirkėjas turi teisę pirkti prekes „www.vejobroliai.lt" internetiniame prekybos centre šių Taisyklių ir internetinio prekybos centro nustatyta tvarka.

4.2.Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo - pardavimo sutarties, sudarytos su „www.vejobroliai.lt" internetiniu prekybos centru, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos.

4.3.Taisyklių 4.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis".

4.4.Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

5.Pirkėjo įsipareigojimai

5.1.Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.2Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai" nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

5.3.Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

5.4.Pirkėjas, naudodamasis „www.vejobroliai.lt" internetiniu prekybos centru, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetiniame prekybos centre bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6. Pardavėjo teisės

6.1.Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinio prekybos centro darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetiniu prekybos centru arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

6.2.Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinio prekybos centro veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

6.3.Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.2.1., 8.2.2. ar 8.2.3. punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

6.4.Kai Pirkėjas pasirenka Taisyklių 8.2.4. punkte numatytą apmokėjimo būdą - grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1.Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetiniame prekybos centre nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinio prekybos centro „www.vejobroliai.lt" teikiamomis paslaugomis.

7.2.Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinio prekybos centro registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos" nustatytus atvejus.

7.3.Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 9 Taisyklių punkte nurodytomis sąlygomis.

7.4.Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1.Prekių kainos internetiniame prekybos centre ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.

8.2.1.Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste - tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su vienu iš žemiau nurodytų bankų: AB DNB Nord bankas; AB SEB Vilniaus bankas; AB Parex bankas; AB Danske bankas; AB Nordea bankas. Mokant už prekes šiuo būdu, Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Pinigus Pirkėjas perveda į atitinkamame jo pasirinktame banke esančią „www.vejobroliai.lt" internetinio prekybos centro sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

8.2.2.Apmokėjimas naudojantis tarptautine universalia mokėjimų platforma Pysera. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka Paysera aptarnavimo sistemai.

8.2.3.Apmokėjimas banko pavedimu - tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į VšĮ "Ramios bitės", administruojančios parduotuvę "www.vejobroliai.lt" banko sąskaitą.

8.2.4.Apmokėjimas grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu - Pirkėjas už prekes sumoka jų pristatymo (perdavimo - priėmimo) metu.

8.3.Atsiskaitydamas 8.2.1., 8.2.2. ir 8.2.3. punktuose numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Minėtaisiais atvejais, atsižvelgiant į Taisyklių 6.3. punkte numatytą Pardavėjo teisę, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

8.4.Pirkėjui išsirinkus pageidaujamas prekes, skiltyje „Mano užsakymai" paspaudus nuorodą „Spausdinti", Pirkėjas mato ir gali atsispausdinti užsakymo lapą - išankstinio apmokėjimo sąskaitą. Pirkėjui sudarius sutartį su Pardavėju (paspaudus nuorodą „Apmokėti"), skiltyje „Mano užsakymai" paspaudus nuorodą „Spausdinti", Pirkėjas mato ir gali atsispausdinti PVM sąskaitą-faktūrą. Sąskaitose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir pristatymo mokesčiai.

8.5.Pardavėjas pasilieka teisę atšaukti užsakymą, grąžindamas sumokėtus pinigus Pirkėjui.

9. Prekių pristatymas

9.1.Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą-tikslų adresą, pašto indeksą, pasirinkus pristatymą kurjerių paštu- kontaktinį telefoną.

9.2.Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

9.3.Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

9.4.Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

9.5.Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9.6.Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo - priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo - priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

Atsiimant siuntinį Pirkėjas privalo įsitikinti ar siuntinio turinys nėra sugadintas ar kitaip išoriškai pažeistas. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

9.7.Prekių pristatymo (transportavimo) mokestis skaičiuojamas pagal prekių svorį:

Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis Taisyklių 4.2. punktu, atsisako pirkimo - pardavimo sutarties, jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas, vadovaujantis sąskaitoje nurodytais transportavimo įkainiais. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekę(-es) sumokėtų pinigų. Jeigu įskaitymas nepadengia viso Pardavėjo reikalavimo, t.y. Pardavėjo patirtos prekių grąžinimo išlaidos viršija grąžinamos(ų) prekės(-ių) vertę, Pirkėjas įsipareigoja per 15 dienų sumokėti Pardavėjui likusią sumą.

9.8.Detalesnė informacija, susijusi su prekių pristatymu, pateikiama internetinio prekybos centro skyriuje „Prekių pristatymas ".

10. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

10.1.Kiekvienos „www.vejobroliai.lt" parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

10.2.Pardavėjas neatsako už tai, kad internetiniame prekybos centre esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio (monitoriaus) ypatybių.

10.3.Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose.

10.4.Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

10.5.Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų, kiekvienu konkrečiu atveju nukreipdamas Pirkėją į garantinį aptarnavimą suteikiantį centrą.

10.6.Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.11. Prekių grąžinimas ir keitimas

11.1.Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekėsi keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 "Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo" patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.

11.2.Norėdamas grąžinti prekę(es) 11.1. Taisyklių punkte nurodytais atvejais, Pirkėjas turi parašyti prekės/ių grąžinimo prašymą, ir pateikti jį kartu su grąžinama preke(ėmis).

11.3.Taisyklių punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją 4.2. Taisyklių punkte numatyta tvarka.

11.4.Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

11.4.1.grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

11.4.2.prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

11.4.3.prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

11.4.4.grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

11.4.5.grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas) ir užpildytą 11.2. Taisyklių punkte nurodytą grąžinimo dokumentą.

11.5.Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

11.6.Grąžinamas prekes Pirkėjas gali atsiųsti naudojantis savo pasirinkto ar Pardavėjo kurjerio paslaugomis. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis 4.2. punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos. Pardavėjo taikomi prekių grąžinimo įkainiai pateikiami 9.7. Taisyklių punkte. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę(es) sumokėtus pinigus.

11.7.Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis" bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis".


12. Atsakomybė

12.1.Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

12.2.Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šiuo internetiniu prekybos centru.

12.3.Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei „www.vejobroliai.lt" teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinio prekybos centro naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

12.4.Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12.5.Jei Pardavėjo internetiniame prekybos centre yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

12.6.Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.


13. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

13.1.Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti internetiniame prekybos centre „www.vejobroliai.lt" įvairias akcijas.

13.4.Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti.


14. Apsikeitimas informacija

14.1.Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu. 14.2.Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinio prekybos centro skyriuje „Kontaktai" nurodytomis susisiekimo priemonėmis.


15. Baigiamosios nuostatos

15.1.Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

15.2.Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

15.3.Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Kaip užsisakyti norimą prekę, kurios dabar nėra sandėlyje

Visas prekes, kurias matote parduotuvėje, bet kurių šiuo metu neturime sandėlyje galite užsisakyti. Užsakymų pristatymo (prekių, kurių šiuo metu neturime sandėlyje) terminas 1-2 savaitės. Kainos nurodytos prie prekės aprašymo su PVM. Papildomai Jums kainuos tik prekės siutimas Jūsų nurodytu adresu.

Atskiru atveju užsakymui būtinas išankstinis avansinis apmokėjimas. Perkantiems didesnį prekių kiekį taikome specialias nuolaidas tiek prekėms, tiek pristatymui. Dėl specialaus pasiūlymo prašytume susisiekti su įmonės administracija.